Alapszabály

Az Alma Mater Alapítvány alapszabálya

I. Az alapítvány neve és székhelye:

1. &. Az alapítvány neve: Alma Mater Alapítvány, Arad, székhelye J. Calvin u. 22.

szám.

II. Az alapítvány célja, időtartama, jellege:

2. &. Az alapítvány célja

  • az oktató-nevelő munka támogatása Arad megye magyar tannyelvű iskoláiban, különös tekintettel az aradi magyar középiskolára,

  • ill. a szociálisan veszélyeztetett gyermekek felkarolása.

E célok megvalósítása érdekében a következő tevékenységekben vesz részt:

a) az iskolák tanfelszereléssel való ellátása;

b) a kiváló ill. a szegény családokból származó gyermekek (az iskolából való

kimaradást megelőzni hivatott) támogatása ösztöndíjakkal ill. szükség esetén

szociális segéllyel;

c) az iskolák könyvtárainak ellátása szépirodalmi és tudományos könyvekkel;

d) az iskolák és a végzőseik közötti kapcsolat ápolása;

e) folyóiratok, évkönyvek és könyvek kiadása;

f) a szakkörök tevékenységéhez szükséges anyagok beszerzésének támogatása;

g) az ifjúsági sport és turisztika támogatása;

h) kulturális és néprajzi tevékenység támogatása;

i) az ifjak erkölcsi és vallásos nevelésének támogatása;

j) bármilyen tevékenység támogatása, amely segíti vagy kiegészíti az oktató-nevelő munkát,

és amely nem ellentétes az alapítvány alapszabályának szellemével.

Az a) – j) pontokban felsorolt tevékenységek során az alapítvány szigorúan betartja a hatályos jogszabályokat és a közrendet.

3. &. Az alapítványt nem megszabott időre hozták létre.

4. &. Az alapítvány apolitikus civil szervezet, mely a 26/2000. 01. 30. Kormányrendelet alapján működik.

III. Az alapítvány tagjai

5. &. Az alapítvány tagja lehet:

  • nemre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül bármely természetes személy, aki betöltötte 18. életévét, közjogait gyakorolja, megfelelő erkölcsi magatartást tanúsít és elfogadja az alapszabály előírásait.

  • bármely jogi személy, amely a fenti előírások rá vonatkozó részét teljesíti. Jogait és kötelességeit egy meghatalmazottja által gyakorolhatja.

6. &. Az alapítvány tagjai:

a) alapító tagok, akik az alapítvány bejegyeztetésének iratcsomójában, ill. a mellékelt

névsorban szerepelnek;

b) azok a tagok, akik a Aradi Törvényszéken való bejegyzés után csatlakoztak az

alapítványhoz;

c) tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki anyagilag és/vagy erkölcsileg

kiemelkedően támogatja az alapítványt. A tiszteletbeli tag címet a kuratórium javaslatára a

közgyűlés adja.

7 &. A tagság elnyerése és elvesztése

A. Azon személyek, akik eleget tesznek az 5. &. követelményeinek, kérhetik a kuratóriumtól az alapítvány tagjainak sorába való felvételüket, a 6. &. b) pontja szellemében. A kuratóriumnak kötelessége megvizsgálni a kérést és dönteni elfogadásáról vagy elutasításáról. A közgyűlés joga felülvizsgálni a kuratórium döntését.

B. A tagság elvesztését vonja maga után:

a) a tag írásban benyújtott kérvénye, melyben kéri a tagok nyilvántartásából való törlését;

b) a tag halála;

c) a kötelezettségek be nem tartása. A kuratórium összeállítja azon tagok névsorát, akik nem

vesznek részt a közgyűlésen és nem támogatják az alapítványt sem tevékenységgel, sem

anyagilag (évi 5 (öt) eurónak megfelelő összeggel). A közgyűlés hagyja jóvá ezen személyek

tagságának megszüntetését.

8. &. A tagok jogai és kötelességei a következők:

a) szavazati joggal vesznek részt az alapítvány közgyűlésein;

b) megválasztják az alapítvány vezető szerveit, azokba beválaszthatóak;

c) hozzájárulnak az alapítvány anyagi forrásainak megteremtéséhez;

d) tiszteletben tartják a közgyűlés határozatait;

e) részt vesznek az alapítvány céljainak eléréséhez szükséges tevékenységekben.

IV. Az alapítvány felépítése és működése

9. &. Az Alapítvány vezető szervei:

a) a Közgyűlés,

b) a Kuratórium és

c) az Ellenőrző Bizottság.

10. &. Az Alapítványt a Közgyűlés vezeti.

11 &. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja. A tagok írásban felhatalmazhatnak más tagokat, hogy képviseljék őket a közgyűlésen. Egy tag legfeljebb másik 5 tagot képviselhet.

12. &. A Közgyűlésnek a következő jogosítványai vannak:

a)meghatározza az Alapítvány stratégiáját és általános célkitűzéseit;

b) jóváhagyja a kuratórium és a felügyelő-bizottság jelentéseit, valamint a pénzügyi mérleget;

c) elfogadja a jövő évre vonatkozó pénzügyi tervet;

d) kétévenként megválasztja a Kuratóriumot, mely a saját soraiból kijelöli az elnököt,

alelnököt és titkárt;

e) kétévenként megválasztja a háromtagú ellenőrzőbizottságot, melynek legalább egy

könyvelő tagja kell legyen;

f) szükség esetén visszahívja a kuratórium vagy az ellenőrzőbizottság tagjait;

g) határoz fiókszervezetek létrehozásáról;

h) határoz az Alapítvány tevékenységére vonatkozó bármely stratégiai kérdésben.

13. &. A Közgyűlés rendes üléseit évente egyszer tartja. A kuratórium vagy a tagok 1/3-ának kérésére rendkívüli ülésre sor kerülhet, valahányszor szükséges. A Közgyűlés összehívását levélben, a kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal kell megejteni. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok felénél legalább egy személlyel több van jelen. A határozatok egyszerű többséggel születnek. A képviseltek számát figyelembe kell venni.

14. &. Két közgyűlés között az Alapítványt a Kuratórium vezeti, melynek 9 rendes tagja van.

A kuratórium összetétele:

  • elnök;

  • alelnök;

  • titkár;

  • 6 (hat) tag.

A kuratórium tagjait a Közgyűlés választja 2 (két) éves időtartamra, a páratlan években rendezett ülésein. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A folyó ügyek intézését az elnök, hiányában az alelnök bonyolítja. A kuratóriumot az elnök hívja össze, 3 (három) nappal az ülés előtt, egyúttal a napirendet is ismertetve.

15. &. — A Kuratórium jogosítványai:

a) meghatározza a tevékenységi terveket és prioritásokat;

b) végrehajtja a Közgyűlés határozatait;

c) biztosítja a pénzügyi-könyvelési nyilvántartás megszervezését és folytatását;

d) megvitatja és elfogadja vagy elutasítja a felvételi kérelmeket;

e) javasolja a Közgyűlésnek a tiszteletbeli tagság odaítélését;

f) meghatározza az alkalmazottak számát és bérezését;

g) szükség esetén határoz a székhely megváltoztatása ügyében.

16 &. A Kuratórium legalább évharmadonként ülésezik és érvényesen a tagok fele plusz egy jelenlét esetén abszolút többséggel határoz. Indokolt esetben a kuratórium egyik tagja felhatalmazhat egy másikat arra, hogy képviselje az ülésen, ugyanakkor bejelentve az elnöknek a távolmaradás okát. Egy kuratóriumi tag csak egyetlen másik tagot képviselhet.

17. &. A napi teendők elvégzésére a Kuratórium a tagok közül kinevezhet egy ügyvezető elnökséget, mely egy ügyvezető elnök és két ügyvezető alelnökből állhat. Az ügyvezető elnökség kötelességeit a Kuratórium határozza meg.

18. &. Az Alapítványt a természetes és jogi személyekkel való kapcsolatokban az elnök képviseli. Az elnök ezt a jogát a törvényes kereteken belül átruházhatja más tagra.

19. &. Az Ellenőrző Bizottság jogköre:

a) ellenőrzi a közgyűléseken való jelenlétre és szavazásra vonatkozóan az alapszabály

előírásainak betartását

b) ellenőrzi az Alapítvány pénzügyeit

c) legalább évharmadonként ellenőrzi az Alapítvány leltárát

d) jelentést tesz a Közgyűlésnek saját tevékenységéről és az alapítvány pénzügyeiről,

javasolja leltári tárgyak leírását ill. minden szükséges intézkedés meghozását.

V. Az Alapítvány vagyona

20. &. Az Alapítvány pénzügyi forrásait a tagok vagy más természetes és jogi személyek letétei, adományai (lejben vagy más valutában), hagyatékok, a helyi vagy központi közigazgatási szervek támogatásai és a jogszerűen végzett saját tevékenységből származó jövedelem képezik.

21. &. A 26/2000. évi Kormányrendelet 48. paragrafusának megfelelően az Alapítvány bármilyen közvetlen vagy közvetett gazdasági tevékenységet folytathat, mely szoros kapcsolatban van fő céljával, pl. könyv- és folyóiratszerkesztés és -kiadás és más hasonlók. Továbbá, céljainak elérése érdekében, az adományként külföldről vagy belföldről érkező javak 10 %-át értékesítheti, a 4/1992. I. 8. Kormányrendelet előírásainak megfelelően. E célból az Alapítvány létrehozhat egy értékesítő helyet. Az értékesítésből származó jövedelem kizárólag humanitárius célra használható fel, a könyvelésben külön tüntetendő fel.

22. &. A természetbeni- vagy pénzadományok átvételekor az Alapítvány elismervényeket állít ki.

A javak nyilvántartása a törvényes előírásoknak felel meg.

23. &. A nem fogyóeszközöket (mint pl. a 2. &. a) és c) pontjában szereplők) az Alapítvány jegyzőkönyv alapján használatba vagy kölcsönbe adhatja iskoláknak, és bármikor visszaveheti, ha a használat módja nem áll összhangban az Alapítvány céljával.

24. &. Az Alapítvány kiadásai a következők:

a) saját adminisztrációs költségek;

b) a 2. &-nál említett célok eléréséhez szükséges költségek. 25. &. A költségvetési év

lezárásakor megmaradt pénzalapokat a következő évre kell átvinni.

26. &. Ha a magyar tannyelvű középiskola, vagy bármely más olyan iskola vagy tagozat, amely az Alapítvány javait használja megszűnik (mint magyar intézmény vagy tagozat), akkor ezen javakat vissza kell szolgáltatni az Alapítványnak.

VI. Záró rendelkezések

27. &. Jelen alapszabályt csak a Közgyűlés döntésével lehet megváltoztatni.

28. &. Az Alapítvány megszűnését és felszámolását a törvényes előírásoknak megfelelően, a Közgyűlés határozza el. Amennyiben megszűnik az Alapítvány tevékenységének a tárgya, vagyis az Arad megyei magyar oktatás, és már nem lehetséges közgyűlést összehívni, az Alapítvány vagyonának humanitárius, nem kereskedelmi célokra történő felhasználásáról egy felszámoló bizottság fog dönteni, melynek tagjai:

Elnök: az aradi evangélikus egyházközség lelkésze,

Tagok: az Arad-belvárosi római katolikus egyházközség lelkésze, az Arad-belvárosi református

egyházközség lelkésze, az aradi magyar baptista közösség vezetője.